Poster


โปสเตอร์

โปสเตอร์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องดึงดูดสายตาจากระยะไกล มีข้อความที่กระชับรัดกุม สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในบางองค์กรอาจเพิ่มตราสัญลักษณ์ลงไป เพื่อสร้างภาพพจน์และการจดจำขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการโฆษณางานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอนต่างๆ


Poster

Posters are printed materials. For advertising and public relations that must be eye catching from a distance Have a concise and concise message Communicate the right information Which in some organizations may add a logo To build image and recognition of the organization They are often used in advertising, music, film, and sometimes for educational purposes. Or as a teaching medium

Printing system ระบบที่ใช้ในการพิมพ์

  • Offset (ออฟเซ็ต)
  • Digital offset  (สำหรับระบบออฟเซ็ต)

ขนาดมาตรฐานที่นิยม

  • Customize Size(ตามความต้องการของลูกค้า)